Plan przeniesienia

Strona główna » Relacje Inwestorskie » Plan przeniesienia
Plan przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 10/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024 niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa Estonii.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1_.

Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i jest jednym z elementów realizacji wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024r. _raport ESPI nr 2/2024_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu

14 maja 2024 18:50|Raporty bieżące|
Uzupełnienie materiałów dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Raport bieżący nr 15/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w przedmiocie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. oraz raportu ESPI nr 14/2024 z dnia 29 maja 2024 r. o uzyskaniu przez Emitenta opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Emitenta, niniejszym uzupełniając materiały dla Walnego Zgromadzenia w załączeniu przekazuje treść uzyskanych w dniu 29 maja 2024 r. opinii niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie wartości godziwej majątku Emitenta wraz wycenami.

Emitent informuje, że opisane powyżej opinie wraz z wycenami stanowią materiał dla akcjonariuszy
w celu podjęcia uchwał postawionych w porządku zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta _raport ESPI nr 13/2024_ w zakresie projektów uchwał 19 i 20 tego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, że opinia na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie w niej oraz załączonych wycenach opisanym, sporządzona została w trybie przewidzianym w art. 312_1_ par. 1 pkt. 2_ ksh i stanowić będzie podstawę określenia wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych przez Emitenta do spółki zależnej tj. spółki ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu w przypadku w którym Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę przewidzianą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Opinia na temat wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta pod nazwą Cotex Office Center będzie stanowiła podstawę określenia wartości tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji opisanej w projekcie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku w którym Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę przewidzianą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu

29 maja 2024 17:29|Raporty bieżące|
Przejdź do góry