Przewodniczący Komitetu Audytu

Wojciech Hetkowski

Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami i jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji FSO Płock, był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku ( grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, PGO sp z o.o. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Komitetu Audytu

Małgorzata Patrowicz

Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach : Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, FON SE. Pełni funkcje Prezesa Patro Inwestycje UU, PATRO INVEST Sp. z.o.o, oraz Patro Administracja sp. z.o.o. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Komitetu Audytu

Eliza KORALEWSKA

Pani Eliza Koralewska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie ukończyła studia i uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na kierowniczych stanowiskach w firmach z sektorów szkoleniowych oraz energetycznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora działu Sprzedaży w firmie Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. gdzie jest odpowiedzialna za procesy związane z audytami energetycznymi przedsiębiorstw, prowadzeniem certyfikacji wyrobów, usług, firm oraz systemami zarządzania m.in. z zakresu budownictwa, transportu, logistyki i spedycji, programami promocji jakości oraz wprowadzaniem produktów na rynki europejskie. Pani Eliza Koralewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Eliza Koralewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.