Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145852, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ELKOP SE za rok 2022, rok 2023 i rok 2024 a także przeprowadzenia przeglądu sprawozdań śródrocznych za pierwsze półrocze 2022 r., za pierwsze półrocze 2023 r. oraz pierwsze półrocze 2024 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy ze spółką Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie na wykonanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych Emitenta w zakresie określonym powyżej.

Spółka korzystała już z usług Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych w latach ubiegłych.

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie przeprowadzała badania sprawozdania finansowego ELKOP SE za lata 2018, 2019, 2020, 2021 oraz przeprowadzała przegląd sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018, pierwsze półrocze 2019, pierwsze półrocze 2020, pierwsze półrocze 2021. Umowa będzie trzecią umową o badanie sprawozdania finansowego zawartą – na okres trzech lat.

Emitent wyjaśnia, że warunki badania oraz Umowy która zostanie zawarta z audytorem spełniają wymogi dotyczące rotacji kluczowego biegłego określone w art. 134. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Raport bieżący nr 8/2022