Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Patrowicz

Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A. zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Nasdaq, Shenzhen Stock Exchange oraz NasdaqBaltic w Estonii, Łotwie, Litwie; inwestuje też na rynkach kryptowalut. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na GPW, m.in. FON SE, Atlantis SE, ELKOP SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Prywatnych. Przewodniczącym Komisji ds. Papierów Wartościowych oraz ekspertem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Pan Mariusz Patrowicz zasiadał w Zarządzie Giełdy, spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski

Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami i jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji FSO Płock, był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku ( grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, PGO sp z o.o. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz

Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła studia rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach : Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, FON SE. Pełni funkcje Prezesa Patro Inwestycje UU, PATRO INVEST Sp. z.o.o, oraz Patro Administracja sp. z.o.o. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz

Pani Martyna Patrowicz jest absolwentką studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting oraz kontynuuje ścieżkę programu CIMA. Od 2018 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym, zasiadając w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Investment Friends Capital SE, FON SE. Pani Martyna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu FON SE, Atlantis SE Investment Friends Capital SE, Patro Invest OÜ oraz Patro Administracja sp.z.o.o.; Komplementariusza Damar Patro UÜ oraz Nova Gielda UÜ w Tallinie. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Eliza KORALEWSKA

Pani Eliza Koralewska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie ukończyła studia i uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na kierowniczych stanowiskach w firmach z sektorów szkoleniowych oraz energetycznych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora działu Sprzedaży w firmie Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. gdzie jest odpowiedzialna za procesy związane z audytami energetycznymi przedsiębiorstw, prowadzeniem certyfikacji wyrobów, usług, firm oraz systemami zarządzania m.in. z zakresu budownictwa, transportu, logistyki i spedycji, programami promocji jakości oraz wprowadzaniem produktów na rynki europejskie. Pani Eliza Koralewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Eliza Koralewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.