Raporty bieżące

Strona główna » Raporty bieżące

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

Raport bieżący nr 1/2023 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. w dniu 26 maja 2023 r. _piątek_. Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. w dniu 24 listopada 2023 r. _piątek_. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023. Raport półroczny za pierwsze półrocze [...]

23 stycznia 2023 16:02|Raporty bieżące|

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 9/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego - raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r. publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r. planowana była na dzień 23.09.2022 r. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze będzie dzień 16.09.2022 r. (piątek). Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie [...]

13 września 2022 10:03|Raporty bieżące|

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145852, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ELKOP SE za rok 2022, rok 2023 i rok 2024 a także przeprowadzenia przeglądu sprawozdań śródrocznych za pierwsze półrocze 2022 r., [...]

26 maja 2022 16:46|Raporty bieżące|

Powołanie Członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 6/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia kadencji Zarządu Spółki postanowiła o powołaniu Zarządu w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2025. Emitent informuje, że skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie, a Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Jackowi Koralewskiemu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Pani Annie Kajkowskiej. Życiorysy zawodowe Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Zyciorysy zawodowe Zarzadu 25052022 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - [...]

25 maja 2022 16:09|Raporty bieżące|

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję oraz uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 5/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Spółki postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2025. Ponadto do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 25.05.2022r. powołana została Pani Eliza Studzińska. Emitent informuje, że w skład Rady Nadzorczej po zmianach wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.05.2022r. wchodzą: Pan Mariusz Patrowicz, Pan Wojciech Hetkowski, Pani [...]

25 maja 2022 16:02|Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.05.2022 roku

Raport bieżący nr 4/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.05.2022 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 23 618 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23 618 000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 51,29 % Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 % Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

25 maja 2022 15:56|Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2022 r.

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2022 r. Załączniki: Protokol ZWZ z dnia 25052022 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI  

25 maja 2022 15:51|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2022 r.

Raport bieżący nr 2/2022 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 maja 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: ELKOP ZWZ 25.05.2022 Projekt uchwal ELKOP ZWZ 25.05.2022 Pelnomocnictwo ELKOP Sprawozdanie RN za rok 2021 ELKOP Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021 RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach ELKOP ZWZ 25.05.2022 Ogloszenie Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i [...]

27 kwietnia 2022 15:45|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 1/2022 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 20 maja 2022 r. _piątek_. Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 18 listopada 2022 r. _piątek_. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022. Raport półroczny za pierwsze półrocze [...]

14 stycznia 2022 15:22|Raporty bieżące|

Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 21/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.12.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia. Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania [...]

28 grudnia 2021 08:03|Raporty bieżące|
Przejdź do góry