Raporty bieżące

Strona główna » Raporty bieżące

Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 10/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 21.11.2023 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z raportem Biegłego Rewidenta otrzymanym w dniu 21.11.2023 r. do skorygowanego sprawozdania finansowego spółki. Charakter korekty nie wpłynął na wyniki prezentowane przez Spółkę za rok 2022. Dane finansowe, które uległy zmianie zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu

21 listopada 2023 17:22|Raporty bieżące|

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 9/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1055/2023 z dnia 2 października 2023 r. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta. Stosownie do postanowień uchwały wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje z dniem 2 października 2023 r. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o żądaniu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że przyczyny zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zostały podane przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatem dostępnym pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=84093_p_id=18 Podstawa prawna Art. 17 [...]

2 października 2023 14:18|Raporty bieżące|

Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 8/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 29 sierpnia 2023 r. zawiesiła obrót akcjami Emitenta na rynku regulowanym. Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, który ukazał się jednocześnie z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta jako przyczynę żądania skierowanego do organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazała na okoliczności, z których wynika, że obrót akcjami ELKOP SE jest dokonywany w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów. Pełny komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest na stornie [...]

29 sierpnia 2023 11:18|Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 roku

Raport bieżący nr 7/2023 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 r. Załączniki: Protokol_ZWZ_ELKOP_SE_12.07.2023 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

12 lipca 2023 16:24|Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.07.2023 roku

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.07.2023 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 23 650 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23 650 000 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 51,36 % Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100 % Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

12 lipca 2023 16:18|Raporty bieżące|

Zawiadomienie w trybie art. 69 o zmianach stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 5/2023 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.06.2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm._, w którym akcjonariusze informują o zmianach stanu posiadania akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Zawiadomienie_z_dnia_29.06.2023_r Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Osoby [...]

29 czerwca 2023 20:53|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2023 r.

Raport bieżący nr 4/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 12 lipca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_ZWZ_dn_12.07.2023 Projekt_uchwal_na_ZWZ_dn_12.07.2023 Pelnomocnictwo_na_ZWZ_dn_12.07.2023 Sprawozdanie_RN__za_rok_2022 Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2022 Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

15 czerwca 2023 17:22|Raporty bieżące|

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.06.2023 roku na godz.13.00.

Raport bieżący nr 3/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 02/2023 z dnia 19 maja 2023 r., w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powodem odwołania Zgromadzenia jest fakt iż na Zgromadzenie nie zarejestrował swojego udziału żaden z akcjonariuszy Spółki. Zarząd informuje, że niezwłocznie dokona ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sposób przewidziany właściwymi przepisami w tym w szczególności w formie odrębnego raportu ESPI oraz na stronie www Spółki. Podstawa prawna Art. 56 ust. [...]

13 czerwca 2023 17:26|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_ZWZ_dn_16.06.2023 Projekt_uchwal_na_ZWZ_dn_16.06.2023 Pelnomocnictwo_na_ZWZ_dn_16.06.2023 Sprawozdanie_RN__za_rok_2022 Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2022 Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

19 maja 2023 19:58|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

Raport bieżący nr 1/2023 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. w dniu 26 maja 2023 r. _piątek_. Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. w dniu 24 listopada 2023 r. _piątek_. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023. Raport półroczny za pierwsze półrocze [...]

23 stycznia 2023 16:02|Raporty bieżące|
Przejdź do góry