Uzupełnienie materiałów dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.
29 maja 2024
 17:29,

Raport bieżący nr 15/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w przedmiocie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. oraz raportu ESPI nr 14/2024 z dnia 29 maja 2024 r. o uzyskaniu przez Emitenta opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Emitenta, niniejszym uzupełniając materiały dla Walnego Zgromadzenia w załączeniu przekazuje treść uzyskanych w dniu 29 maja 2024 r. opinii niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie wartości godziwej majątku Emitenta wraz wycenami.

Emitent informuje, że opisane powyżej opinie wraz z wycenami stanowią materiał dla akcjonariuszy
w celu podjęcia uchwał postawionych w porządku zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta _raport ESPI nr 13/2024_ w zakresie projektów uchwał 19 i 20 tego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, że opinia na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie w niej oraz załączonych wycenach opisanym, sporządzona została w trybie przewidzianym w art. 312_1_ par. 1 pkt. 2_ ksh i stanowić będzie podstawę określenia wartości wkładów niepieniężnych wnoszonych przez Emitenta do spółki zależnej tj. spółki ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu w przypadku w którym Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę przewidzianą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Opinia na temat wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta pod nazwą Cotex Office Center będzie stanowiła podstawę określenia wartości tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji opisanej w projekcie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku w którym Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę przewidzianą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu