sygate

Strona główna » Archiwum dla Łukasz

Raport roczny RR 2023

Raport roczny RR 2023 Załączniki: Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl (XADES) ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 (XADES) ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 (XADES)  

5 kwietnia 2024 17:16|Raporty okresowe|

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

Raport bieżący nr 4/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego - raportu rocznego za rok 2023. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. publikacja raportu okresowego za rok 2023 planowana była na dzień 19 kwietnia 2024 r. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego rok 2023 będzie dzień 05 kwietnia 2024 roku tj. piątek. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt [...]

2 kwietnia 2024 19:47|Raporty bieżące|

Uzupełnienie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmującego zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2024 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 r. z dnia 2 lutego 2024 r., informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia w uzupełnieniu złożonego w dniu 2 lutego 2024 r. wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Emitenta, przekazała propozycję brzmienia Statutu Emitenta po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii. Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt Statutu. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji [...]

15 marca 2024 17:46|Raporty bieżące|

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmujący zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy

Raport bieżący nr 2/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku informuje, że w dniu 02.02.2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ _Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz przedstawienie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta następujących punktów: 1_ Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki; [...]

2 lutego 2024 17:28|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2024 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2024 r. w dniu 24 maja 2024 r. _piątek_. Jednostkowy raport za III kwartał 2024 r. w dniu 22 listopada 2024 r. _piątek_. Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2023 oraz za II kwartał roku 2024. Raport półroczny za pierwsze półrocze [...]

30 stycznia 2024 09:02|Raporty bieżące|

Raport roczny RR 2022

Raport roczny RR 2022 Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xhtml Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xades ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xhtml ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xades  

21 listopada 2023 17:33|Raporty okresowe|

Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 10/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 21.11.2023 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z raportem Biegłego Rewidenta otrzymanym w dniu 21.11.2023 r. do skorygowanego sprawozdania finansowego spółki. Charakter korekty nie wpłynął na wyniki prezentowane przez Spółkę za rok 2022. Dane finansowe, które uległy zmianie zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu

21 listopada 2023 17:22|Raporty bieżące|

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 9/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1055/2023 z dnia 2 października 2023 r. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta. Stosownie do postanowień uchwały wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje z dniem 2 października 2023 r. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta następuje w związku z uchyleniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o żądaniu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że przyczyny zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zostały podane przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatem dostępnym pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=84093_p_id=18 Podstawa prawna Art. 17 [...]

2 października 2023 14:18|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2023

Raport półroczny P 2023 Załączniki: ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2023-sig.pdf ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2023-sig.pdf ELKOP raport z przeglądu śródrocznego 2023.pdf Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

15 września 2023 07:18|Raporty okresowe|
Przejdź do góry