Raport roczny R 2017
29 marca 2018
 08:16,

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 421 4 341 1 042 992
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 856 1 448 195 331
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 201 1 376 283 314
IV. Zysk _strata_ netto 948 1 132 223 259
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 824 811 194 185
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -24 081 -3 184 -5 673 -728
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 26 812 0 6 317 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 555 -2 373 838 -542
IX. Aktywa razem 66 385 54 888 15 916 12 407
X. Zobowiązania krótkoterminowe 749 565 180 128
XI. Kapitał własny 59 153 47 755 14 182 10 795
XII. Kapitał zakładowy 68 950 42 000 16 531 9 494
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 53 985 479 12 000 000 53 985 749 12 000 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,02 0,09 0,01 0,02
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3 3,98 0,72 0,9

w
okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
r. 1 EUR = 4,2447w
okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016
r. 1 EUR = 4,3757

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Raport_roczny_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu