Raport roczny R 2016
1 marca 2017
 08:13,

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 341 4 394 992 1 050
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 448 2 205 331 527
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 376 2 315 314 553
IV. Zysk _strata_ netto 1 132 1 401 259 335
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 811 759 185 181
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3 184 1 186 -728 283
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -21 0 -5
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 373 1 924 -542 460
IX. Aktywa razem 54 888 54 709 12 407 12 838
X. Zobowiązania krótkoterminowe 565 800 128 188
XI. Kapitał własny 47 755 47 426 10 795 11 129
XII. Kapitał zakładowy 42 000 42 000 9 494 9 856
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XIV. Zysk _strata_ przypadająca na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,09 0,09 0,02 0,02
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,98 3,09 0,9 0,72

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu