Raport półroczny P 2016
24 sierpnia 2016
 00:32,

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 162 2162 494 531
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 532 285 121 69
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 554 373 126 90
IV. Zysk _strata_ netto 543 -81 124 -20
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 365 277 83 67
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 521 2 167 -576 524
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -21 0 -5
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 156 2 423 -492 586
IX. Aktywa razem * 54 792 53 830 12 381 12 834
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 969 1 057 219 252
XI. Kapitał własny * 47 428 46 642 10 717 11 120
XII. Kapitał zakładowy * 42 000 42 000 9 490 10 013
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ * 15 000 000 13 162 543 15 000 000 13 162 543
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EUR_ * 0,05 -0,01 0,01 -0,01
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ * 3,95 3,89 0,89 0,93

Załączniki: