Raport kwartalny Q 1/2017
10 maja 2017
 07:05,

Raport kwartalny Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 110 1 087 259 250
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 270 372 63 85
III. Zysk _strata_ brutto 250 338 58 78
IV. Zysk _strata_ netto 248 307 58 70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126 257 29 59
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 -126 0 -29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -21 0 -5
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 125 110 29 25
IX. Aktywa razem* 55 003 54 888 13 035 12 407
X. Zobowiązania długoterminowe* 6 463 6 568 1 532 1 485
XI. Zobowiazania krótkoterminowe* 1 022 565 242 128
XII. Kapitał własny* 47 518 47 755 11 261 10 795
XIII. Kapitał zakładowy* 42 000 42 000 9 953 9 494
XIV. Liczba akcji _w szt._ 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,01 0,01 0 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 0,01 0 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 3,96 3,98 1 1
XVIII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu