Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21 maja 2010
 21:14,

RB-W 24/2010

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 działając na podstawie . art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP S.A (ZWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 roku o godz. 17.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

Szczegółowy porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
7. Omówienie przez Zarząd sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. , rachunku zysków i strat oraz z działalności w roku 2009 ,
z wnioskiem o pokrycie straty bilansowej
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku sprawozdawczym 2009 wraz z wynikami badania sprawozdań Zarządu i wniosku o pokrycie straty bilansowej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia sprawozdań finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A oraz Zarządu z działalności w roku 2009 i pokrycia Straty bilansowej
-udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium.
10. Przedstawienie przez Wiceprezesa Zarządu zasadności emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki .
11. podjęcie uchwał dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału
12. Zmiana statutu spółki dotycząca emisji warrantów
13. Wolne wnioski,
14 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A przypada na 02 czerwca 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, tj. dnia 02 czerwca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w ZWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.21 maja 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj.4 czerwca 2010 roku.

– Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZA pod adresem:
www.elkop.pl

– Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elkop.pl

Podstawa Prwana : § 38 ust 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.