Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2010 r.
25 czerwca 2010
 21:26,

RB 33/2010

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, Spółka) działając na podstawie . art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP S.A (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 lipca 2010 roku o godz. 14.00.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd zasadności emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki .
7. Podjęcie uchwał dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia
kapitału.
8. Zmiana statutu spółki dotycząca emisji warrantów.
9. Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A przypada na 07 lipca 2010 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 7 lipca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.25 czerwca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 8 lipca 2010 roku.

– Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
www.elkop.pl

– Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elkop.pl

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 2 lipca 2010 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 5 lipca 2010 roku.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
www.elkop.pl

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

• Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres biuro@elkop.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
• Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd ELKOP S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Projekty Uchwał na NWZA w dniu 23 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgro-madzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajno-ści głosowania przy wyborach komisji powołanych przez NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

……………………
…………………….
…………………….
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
…………………….
…………………….
…………………….

§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

UCHWAŁA NR 3
W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku tajnego głosowania dla wybo-ru Przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Piotra Opławskiego na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-nariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2010r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) uchwala się co następuje:

§ 1
1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych (“Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane
w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F.
5. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane
w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom
wybranym przez Zarząd Spółki.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku
z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
9.1 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu
Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
9.2 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana
wniniejszej uchwale; oraz
9.3 wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
§ 2
1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.334.068 złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) poprzez emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda (“Akcje Serii F”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych , które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie
niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje Serii F obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów
Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie
z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
5.1 Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok,
w którym akcje te zostały wydane,
5.2 Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych , w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (“KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”).
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie
niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.

UCHWAŁA NR 5
W sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§ 1
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia dodać §8b statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§8b
8b.1
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.334.068 złotych(trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem)
8b.2
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 złotych ( słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 70.668.136 ( siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć )
8b.3
Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2010 r. .
8b.4
Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.8b.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F,emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2010 r. .

8b.5
Uprawnieni do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F spółki ,o których mowa w ust.8b.4
8b.6
Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku.
§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowa-dzoną niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Re-jestru Sądowego.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2010 r. Spółki Elkop S.A.z siedzibą w Chorzowie.

Opinia Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie uzasadniająca pozbawienie dotychczaso-wych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje i tym samym pomyślne dokoń-czenie procesów restrukturyzacyjnych planowanych przez Spółkę.
Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością po-zyskiwania środków finansowych przez Spółkę.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce.
Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki.
Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu*

___________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: ______________________________
PESEL/REGON/KRS*: __________________

Akcjonariusza spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000176582

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

_____________________________
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)
Adres: _______________________
PESEL/REGON/KRS*:________________

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu ___________________ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją* z _____________ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie, zwołanym na dzień 23 lipca 2010 r. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.elkop.pl/innym brzmieniu*:

Ad. 2 porządku obrad
Odnośnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.elkop.pl należy oddać następujący głos:

“za” □ “przeciw” □ “wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 3 porządku obrad
Odnośnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.elkop.pl należy oddać następujący głos:

“za” □ “przeciw” □ “wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 porządku obrad
Odnośnie projektu uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.elkop.pl należy oddać następujący głos:

“za” □ “przeciw” □ “wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 8 porządku obrad
Odnośnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.elkop.pl należy oddać następujący głos:

“za” □ “przeciw” □ “wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

__________________, ___________________ 2010 r.
(miejscowość) (data)

______________________________
(podpis Mocodawcy)