Zwiększenie stanu posiadania
2 września 2014
 17:06,

Raport bieżący nr 52/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku. DAMF INVEST S.A. jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o:

ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA

Zawiadamiająca informuje, iż w dniach 28-29.08.2014 r. i 01.09.2014 r. nabyła w ramach transakcji na rynku regulowanym 379.326 akcji Spółki, stanowiących 2,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 379.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 11.777.657 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 77,77 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.777.657 głosów stanowiących 77,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że przed zdarzeniami, o których mowa powyżej łącznie posiadała 11.398.331 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowiła 75,27% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.