Zobowiązanie REFUS Sp. z o.o -znaczącego akcjonariusza do nie zbywania akcji Emitenta do dnia 31.01.2013 r.
11 października 2012
 16:36,

RB 46/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości 25.000.000 zł, że w okresie od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.01.2013r. nie zbędzie, nie zastawi ani nie zobowiąże się do zbycia żadnej z posiadanych 47.997.627 akcji Emitenta, które to akcje stanowią 45,28% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają REFUS Sp. z o.o. do oddania 47.997.627 stanowiących 45,28 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.