Znaczna optymalizacja kosztów PE ELKOP S.A -Zawieszenie działalności gospodarczej Spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o.
31 grudnia 2010
 22:19,

RB 57/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.12.2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie spółki zależnej od Emitenta w której Emitent posiada 100% udziałów , podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Podjęcie uchwały w tej treści umotywowane jest rozwiązaniem umowy o administrowanie nieruchomością z dnia 15.04.2010r. o której rozwiązaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 56./2010 w dniu 31.12.2010r.

Spółka ELKOP Administracja Sp. z o.o. zawiązana została przez Emitenta w celu administrowania jego nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 08/2010 z dnia 11.02.2010r. Raportem bieżącym nr 21/2010 z dnia 15.04.2010r. Emitent poinformował o rejestracji ELKOP Administracja przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Umową z dnia 15.04.2010r. Emitent powierzył spółce ELKOP Administracja Sp. z o.o. czynności z zakresu administrowania nieruchomością położoną w Chorzowie przy ul. Maronia 44. Rozwiązanie tej umowy przez strony powoduje utratę głównego źródła dochodów przez ELKOP Administracja Sp. z o.o.

Decyzja o rozwiązaniu umowy z dnia 15.04.2010r. oraz zawieszeniu działalności ELKOP Administracja Sp. z o.o. ma na celu ograniczenie ponoszonych przez Emitenta kosztów zarządu nieruchomością i majątkiem ruchomym. Wraz z porozumieniem o rozwiązaniu umowy z dnia 15.04.2010r. strony zawarły porozumienie w sprawie przejęcia wszystkich pracowników ELKOP Administracja Sp. z o.o. przez Emitenta w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Przejęci pracownicy spółki zależnej będą wykonywali czynności zarządu nieruchomością oraz majątkiem ruchomym Emitenta w dotychczasowym zakresie.

Działalność Spółki ELKOP Administracja Sp. z o.o. na podstawie uchwały nr 1 NZW z dnia 30.12.2010r. wobec faktu, że nie będzie ona zatrudniała pracowników zostanie z dniem 01.01.2011r. zawieszona na okres 24 miesięcy zgodnie z postanowieniami art. 14a i następne Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które to rozwiązanie pozwoli zminimalizować koszty działalności ELKOP Administracja Sp. z o.o. bez konieczności jej likwidacji.

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje również, że decyzja o nie likwidowaniu spółki ELKOP Administracja Sp. z o.o. podjęta została z myślą o dalszych projektach gospodarczych, które mogą wymagać założenia spółki celowej co w połączeniu z dogodną instytucją zawieszenia działalności oraz minimalnymi kosztami utrzymania zawieszonej spółki, może usprawnić realizację projektów wymagających założenia spółki celowej przez Emitenta.