Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki
31 marca 2015
 18:49,

Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), ujawniam następujące zmiany :

Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie na dzień 31.03.2015r. bezpośrednio posiada 8.734.070 akcji Spółki która to ilość stanowi 72,78 % udziału w obniżonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 8.734.070 głosów stanowiących 72,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej łącznie pośrednio
i bezpośrednio posiadała 11.877.242 akcje Spółki, która to ilość stanowiła 78,44 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 11.877.242 głosów stanowiących 78,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiadała 8.734.070 akcji Spółki która to ilość stanowiła 57,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 8.734.070 głosów stanowiących 57,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną ELKOP S.A. posiadała 3.143.172 akcji Spółki która to ilość stanowiła 20,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, która uprawniała do oddania 3.143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, iż w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 3.143.172 akcji, pośrednio przez podmiot zależny ELKOP S.A nie posiada akcji Spółki a jej udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ zmalał o 5,66%.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.