Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki
31 marca 2015
 18:53,

Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2015 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, ujawniam zmiany:

Pośrednie zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia
akcji spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)

Zawiadamiający informuje, że aktualnie na dzień 31.03.2015r. pośrednio przez podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiada 8.734.070 akcji Spółki która to ilość stanowi 72,78 % udziału
w obniżonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 8.734.070 głosów stanowiących 72,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej łącznie pośrednio posiadał 11.877.242 akcje Spółki, która to ilość stanowiła 78,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 11.877.242 głosów stanowiących 78,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego przed podmiot:
– DAMF INVEST S.A – 8.734.070 akcji Spółki która to ilość stanowiła 57,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 8.734.070 głosów stanowiących 57,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
– ELKOP S.A. – 3.143.172 akcji Spółki która to ilość stanowiła 20,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, która uprawniała do oddania 3.143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, iż w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 3.143.172 akcji, pośrednio przez podmiot zależny ELKOP S.A nie posiada akcji Spółki a jego pośredni udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ zmalał o 5,66%.
Ponadto Zawiadamiający informuje, że podmioty od niego zależne poza DAMF INVEST S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.