Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 25%
9 marca 2012
 12:45,

RB 16/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu udziału poniżej progu 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
ATLANTIS S.A. poinformowała, że na podstawie raportu bieżącego Emitenta nr 11/2012 z dnia 01.03.2012r. powzięła informację o dokonanym podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta oraz o zmniejszeniu swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ATLANTIS S.A. poinformowała, że jej stan posiadania akcji Emitenta nie uległ zmianie i wynosi 21.271.747 akcji, która to ilość stanowi 21,31 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ATLANTIS S.A. poinformowała, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z dnia 01.03.2012r. posiadała 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 31,04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniała do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

ATLANTIS S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto ATLANTIS S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że ATLANTIS S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.