Zmniejszenie udziału poniżej 5%.
27 maja 2011
 13:04,

RB 23/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Roberta Bibrowskiego w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%.

Akcjonariusz poinformował, że zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło na skutek dokonanego przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Akcjonariusz poinformował, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta posiadał 2.439.101 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 6,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz poinformował, że aktualnie posada 2.439.101 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 3,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 2.439.101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz nie poinformował o swoich planach zaangażowania w spółkę Emitenta w ciągu kolejnych 12 miesięcy.