Zmiany w składzie Komitetu Audytu
28 września 2018
 17:29,

Raport bieżący nr 65/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi
z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2018 r., oraz rezygnacja Pana Damiana Patrowicz złożoną w dniu 28.09.2018r. z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu
w dniu 28.09.2018 r. postanowiła dokonać zmiany składu Komitetu Audytu Emitenta.

Do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Damiana Patrowicz powołany został nowy członek Pan Adam Stachowicz.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 3 osobowy skład Komitetu Audytu to:
1. Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Adam Stachowicz – Członek Komitetu Audytu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu