Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
25 maja 2011
 21:47,

RB 20/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że wobec złożenia w dniu 13.05.2011r. przez spółki ATLANTIS S.A. w Płocku oraz FON S.A. w Płocku zapisów na akcje nowej emisji serii F o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr. 17/2011 oraz 18/2011 z dnia 13.05.2011r., Emitent w dniu 24.05.2011r. dokonał wydania tj. złożył dyspozycję przekazania akcji nowej emisji serii F na rachunki uprawnionych podmiotów.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Emitent informuje, że dokonał wydania 33.200.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600.000 zł.

Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło częściowo do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 34.267.034 zł i dzieli się na 68 534 068akcji o wartości nominalnej 0,50 zł .

Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i wyemitowane zostały w cenie równej wartości nominalnej 0,50zł za akcję .