Zmiana wysokości kapitału zakładowego
22 czerwca 2012
 07:38,

RB 32/2012

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że wobec złożenia w dniu 21.06.2012r. przez nabywców warrantów subskrypcyjnych akcji serii F zapisów na akcje nowej emisji o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012, w dniu 22.06.2012r. doszło do wydania 6.168.136 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 0,50 zł ich nabywcom w rozumieniu art. 451 § 2 k.s.h.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 53.001.102 zł i dzieli się na 106.002.204 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł.

Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i wyemitowane zostały w cenie równej wartości nominalnej 0,50zł za akcję.