Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
1 marca 2012
 12:41,

RB 11/2012

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że wobec złożenia w dniu 01.03.2012r. przez spółkę REFUS Sp. z o.o. w Płocku zapisów na akcje nowej emisji serii F o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2012, Emitent w dniu 01.03.2012r. dokonał wydania tj. podpisał dyspozycję przekazania akcji nowej emisji serii F na rachunek REFUS Sp. z o.o. w liczbie 31.300.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.650.000 zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło częściowo do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 49.917.034 zł i dzieli się na 99.834.068 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł.

Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i wyemitowane zostały w cenie równej wartości nominalnej 0,50zł za akcję .