Zmiana wartości nominalnej (scalenie akcji).
14 września 2009
 07:37,

RB 37/2009

W ślad za Uchwałą Zarządu GPW 200/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedur kwalifikacji do tych segmentów , zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie Zarząd PE ELKOP SA planuje przeprowadzenie operacji scalenia akcji celem zapobiegania znacznym wahaniom
kursu .
W tym celu Zarząd zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 września 2009 roku. Zarząd zaproponuje akcjonariuszom nową nominalną wartość akcji w wysokości 0,50 zł każda.
Porządek obrad na NWZA zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym , zgodnie z obowiązującymi przepisami.