Zmiana terminu spłaty pożyczki
11 marca 2021
 19:01,

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. Emitent zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie porozumienie do umowy przejęcia własności nieruchomości komercyjnej położonej w Poznaniu w zamian za przejęcie długów o której zawarciu Emitent informował w raporcie ESPI nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2021 r. strony postanowiły, że spłata przejętego na podstawie umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. długu tj. pożyczki wraz z odsetkami na rzecz FON SE przez Emitenta nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pozostałe warunki przejętej przez Emitenta pożyczki pozostają bez zmian.

Pomiędzy Emitentem a spółką FON SE zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej FON SE. Prezes Zarządu FON SE sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta, ponadto 3 członków Rady Nadzorczej Emitenta sprawuje funkcje w Radzie Nadzorczej FON SE.

Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest OÜ, Estonia posiadający akcje Emitenta reprezentujące 50,004 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem spółki FON SE posiadającym akcje FON SE reprezentujące 35,50% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON SE.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu