Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 Roku i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku
9 listopada 2010
 22:26,

RB 53/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 6 stycznia 2010, niniejszym informuje, że opóźnieniu ulega termin publikacji raportu III kwartał 2010 r. zawierającego raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał. Publikacja w/w raportu nastąpi w dniu 15 listopada 2010 roku, a nie jak wcześniej informowano 10 listopada 2010 roku.