Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
7 marca 2012
 12:44,

RB 15/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 07.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Refus Sp.zoo z siedzibą w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

Refus Sp.zoo zawiadamia o nabyciu 31.300.000 akcji spółki ELKOP S.A. w Chorzowie .

Zawiadamiająca informuje, że w dniu 01.03.2012r. dokonała zapisu na akcje spółki ELKOP S.A. w ramach realizacji przysługującego Zawiadamiającej uprawnienia z tytułu posiadanych warrantów subskrypcyjnych ELKOP S.A.

Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że w dniu 01.03.2012r. nabyła 31.300.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 31,35 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 31.300.000 głosów, stanowiących 31,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji Spółki, o których mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała 16.697.627 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 24,36 % udziału w kapitale zakładowym przed jego podwyższeniem oraz aktualnie stanowi 16,72 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym. Posiadane przez zawiadamiającą 16.697.627 akcji Spółki przed podwyższeniem kapitału zakładowego uprawniało do oddania 16.697.627 głosów stanowiących 24,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz aktualnie uprawnia do oddania 16.697.627 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która to ilość stanowi 16,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 47.997.627 akcji Spółki , która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 47.997.627 głosów, stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.