Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu.
29 października 2010
 22:27,

RB 52/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 28.10.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która z dniem 28.10.2010 r. uchwałą nr 3/10/2010 odwołała z funkcji Prezesa Zarządu przyjmując jej rezygnację Panią Gabrielę Derecką oraz powołała Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki .
Pan Jacek Koralewski dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A z siedzibą w Chorzowie .

Pan Jacek Koralewski lat 39 – posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym , w zakresie polityki społecznej. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów .
Od 1988 do 1992 roku był zatrudniony w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Od 1992 roku związany z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną. Zatrudniony był kolejno na stanowiskach: inspektora w Wydziale Administracji, inspektora w Wydziale Obsługi Klienta Detalicznego, specjalisty a następnie kierownika Zespołu Restrukturyzacji Należności i Windykacji. Od 2004 roku na stanowisku eksperta w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji do spraw Detalicznych w Warszawie , od 2008 roku w Centali PKO BP SA na stanowisku eksperta w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego . Posiada Certyfikat ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich.

Jednocześnie od dnia 25 czerwca 2007 jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Investment Friends S.A. , Investment Friends Telekomunikacja SA, Investment Friends PRD SA, Investment Friends Development SA, Investment Friends Enegy SA , Urlopy.pl SA , Media Planet SA , Atlantis SA, Atlantis Energy SA , Fon SA , Fon Ecology SA

Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalność konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.