Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu oraz powołanie nowego członka Zarządu.
10 czerwca 2010
 21:20,

RB 28/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 09.06.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która z dniem 09.06.2010 r. uchwałą nr 1/6/2010 przyjęła rezygnację Pana Piotra Żołyńskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa oraz powołała Panią Annę Kajkowską w skład Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki .

ANNA KAJKOWSKA, lat 33 wykształcenie ekonomiczne. Obecnie studiuje Administrację w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Kwalifikacje

Nabyła kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich ,auditorskich niezbędne do wykonywania złożonych zadań, często w sytuacjach problemowych , wymagających podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym ,ponosząc odpowiedzialność za pracę i rozwój innych osób .Posiada umiejętności diagnozowania ,analizowania ,prognozowania ,planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej. Jako Prezes Zarządu spółki giełdowej pozyskuje inwestorów finansowych, czynnie uczestniczy jako członek grupy zarządzającej Konsorcjum Przemysłowo –Doradczego Polskie Elektrownie Wiatrowe w projekcie utworzenia fabryki produkującej elektrownie wiatrowe liczącej 130 turbin o mocy łącznej 300 MW.

Doświadczenie zawodowe

2006-03 – NADAL
Dyrektor administracyjno-finansowy w spółce z grupy Investment Friends S.A -Investment Friends Nieruchomości Sp. zo.o., nadzór administracyjny i finansowy nad nieruchomościami komercyjnymi stanowiącymi aktywa spółki.

OD 2007-10 DO 2008-09
Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialna za koordynacje i bezpośredni nadzór nad działaniami spółki zmierzającymi do wprowadzenia spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect Warszawskiej GPW. IRR BRUTTO-2600%.

OD 2008-04 NADAL
Jako Prezes Zarządu Spółki Atlantis S.A , bezpośrednio wprowadziła i realizuje program restrukturyzacyjno-naprawczy spółki giełdowej, pozyskała inwestora strategicznego , skutecznie przeprowadziła emisję akcji mającą na celu dokapitalizowanie spółki, skutecznie zakończyła postępowanie odzyskania wierzytelności na kwotę ponad 2 mln ,

OD 2009-04-NADAL
Prezes Zarządu Spółki Atlantis Energy S.A- producenta, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych , zajmującej się realizacją projektów budowy farm wiatrowych o mocy do 10 MW.
W marcu 2010 roku doprowadziła do debiutu spółki na alternatywnym systemie obrotu New Connect Warszawskiej GPW.

Pani Anna Kajkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.