Zgoda RN na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza …
10 listopada 2014
 17:46,

Raport bieżący nr 76/2014

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu nr 75/2014 z dnia 06.11.2014 r. informuje, że na posiedzeniu w dniu 10.11.2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta rozpoznała wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku o zmianę zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza uczestniczącego w programie skupu akcji własnych ELKOP S.A. prowadzonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.

Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą z dnia 10.11.2014 r. postanowiła wyrazić zgodę na zmianę zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza zgodnie z jego wnioskiem. Akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku zaproponował ustanowienie nowego zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 21.272.335 akcjami spółki Investment Friends S.A. w Płocku oraz 25.137 akcjami spółki RESBUD S.A. w Płocku, akcjonariusz ponadto zaproponował przewłaszczenie na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.562.500,00 zł.

Rada Nadzorcza uznała, że zaproponowane przez akcjonariusza zabezpieczenie w postaci akcji spółek publicznych, których wartość na dzień publikacji niniejszego raportu w oparciu o kurs ich notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 9.206.930,06 zł oraz obligacje IFEA Sp. z o.o. o wartości 5.562.500,00 zł co razem daje wartość zabezpieczenia na poziomie 14.769.430,06 zł, stanowią należyte zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Emitenta względem akcjonariusza z tytułu realizacji programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.
Ustanowienie należytego zabezpieczenia obowiązków przez akcjonariusza nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

Zarząd Emitenta informuje, że podejmie wszystkie niezbędne czynności dla prawidłowej realizacji postanowień uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej w zakresie opisanym powyżej.