Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości
2 kwietnia 2012
 07:29,

RB 17/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.03.2012r. Emitent nabył część udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000383541, oraz następnie dokonał wniesienia wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów, jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C zarejestrowanej pod numerem KRS 0000392143 w zamian za akcje nowej emisji serii E spółki DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że na pierwszym etapie dokonał zakupu łącznie 145 udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. wobec, czego wraz z posiadaną dotychczas ilością 10.000 udziałów REFUS SP. z o.o. , w dniu 30.03.2012r. Emitent posiadał łącznie 10.145 udziałów REFUS Sp. z o.o. które następnie zostały wniesione aportem do spółki DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że zbyte przez niego 10.145 udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 507.250 zł stanowiło 65,23% udziału w kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. oraz uprawniało do oddania 10.145 głosów stanowiących 65,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników REFUS Sp. z o.o.

W dniu 30.03.2012r. Emitent dokonał także wniesienia wszystkich 10.145 udziałów posiadanych w spółce REFUS Sp. z o.o. aportem do spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, w zamian za co Emitent objął 3.132 akcje zwykłe imienne serii E spółki DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.660.000 zł.

Nabyte przez Emitenta 3.132 akcje spółki DAMF Invest S.A. stanowią 12,62 % udziału w kapitale zakładowym spółki DAMF Invest S.A. oraz uprawniają do oddania 3.132 głosów stanowiących 12,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A..

Emitent informuje, że pomiędzy członkami organów Emitenta i spółki REFUS Sp. z o.o. nie zachodzą żadne powiązania.

Emitent informuje, że Prezes Zarządu spółki DAMF Invest S.A. jest również Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent uznał wartość nominalną nabytych aktywów – akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną.