Zbycie akcji przez akcjonariusza.
31 stycznia 2007
 22:45,

RB 10/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 stycznia 2007 roku,że Pan Marian Boszko w dniu 29 stycznia 2007 roku zbył 1000 szt akcji ELKOP S.A. na sesji oraz 10 000 szt akcji ELKOP S.A. w transakcji pozasesyjnej.W wyniku tych transakcji zmniejszył swój udział w akcjonariacie poniżej 5 % .Obecnie Pan Marian Boszko posiada 11 398 szt akcji emitenta co stanowi 2,67 % kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki.