Zbycie akcji PE Elkop SA przez podmioty wchodzące w skład porozumienia akcjonariuszy
11 marca 2010
 20:49,

RB 9/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomośći , że w dniu 10 marca 2010 roku otrzymał od podmiotów wchodzących w skład porozumienia akcjonariuszy zawiadomienie o następujęcej treści :

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439) informujemy, że podmioty wchodzące w skład porozumienia dotyczącego nabywania akcji Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP Spółka Akcyjna
(dalej: ELKOP), tj: BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, Mirosław Szmal, Edward Długaj oraz Zygmunt Kosmała (o zawiązaniu ww. porozumienia oraz nabyciu przez niego akcji, ELKOP poinformował raportem bieżącym nr 12/2009 z dnia 03.02.2009 roku), zmniejszyły łączny udział w ogólnej liczbie głosów w ELKOP
do poziomu poniżej 5%.
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku ze sprzedażą przez nas w transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 4 marca 2010 roku 104 275 363 akcji ELKOP S.A, z tym że:
a) BUMECH S.A. zbył 62 437 392 akcji;
b) Zygmunt Kosmała zbył 13 199 000 akcji;
c) Mirosław Szmal zbył 28 638 971 akcji.
Przed w/w zmianą posiadaliśmy łącznie 156 868 392 akcji stanowiących 8,879 % kapitału zakładowego ELKOP
i byliśmy uprawnieni do 156 868 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A, co stanowiło 8,879 % ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem że:
a) BUMECH S.A. posiadał 62 437 392 akcji ELKOP, co stanowi 3,534 % udziału w kapitale zakładowym
i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
b) Zygmunt Kosmała posiadał 31 328 007 akcji, co stanowi 1,773_% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
c) Edward Długaj nie posiadał żadnych akcji ELKOP, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym
i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
d) Mirosław Szmal posiadał 63 102 993, co stanowi 3,572 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP.
Po transakcji z dnia 4 marca 2010 roku łącznie posiadamy 52 593 029 akcji ELKOP, stanowiących 2,98 % kapitału zakładowego ELKOP i jesteśmy uprawnieni do 52 593 029 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP,
co stanowi 2,977 % ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem że:
a) BUMECH S.A. nie posiada żadnych akcji ELKOP, co stanowi 0,00 % udziału w kapitale zakładowym
i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
b) Zygmunt Kosmała posiada 18 129 007 akcji, co stanowi 1,026 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
c) Edward Długaj nie posiada żadnych akcji ELKOP, co stanowi 0,00% udziału w kapitale zakładowym
i analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP;
d) Mirosław Szmal posiada 34 464 022, co stanowi 1,951 % udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział
w głosach na Walnym Zgromadzeniu ELKOP.
Podmioty zależne akcjonariuszy dokonujących niniejszego zawiadomienia nie posiadają akcji
ELKOP.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.