Zbycie akcji Emitenta
29 listopada 2011
 22:35,

RB 50/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FON S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta.

Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek na skutek zawarcia przez FON S.A. w Płocku umowy objęcia udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku, na mocy której w dniu 24.11.2011r. FON SA dokonała wniesienia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału tej spółki akcji Emitenta .
Wobec powyższego FON S.A. poinformowała o zbyciu16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

FON S.A. poinformowała, że przed zbyciem akcji, o których mowa powyżej posiadała 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

FON S.A. poinformowała, że aktualnie nie posiada akcji Emitenta.

FON S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto FON S.A. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.