Zawiązanie Spółki zależnej Elkop Energy S.A , podjęcie starań w kierunku debiutu na rynku NewConnect.
19 października 2010
 22:29,

RB 51/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie, informuje iż w dniu 18 października 2010 roku wraz Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku , Spółką FON S.A z siedzibą w Płocku, Spółką Fon Ecology Spółka Akcyjna oraz Investment Friends Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.
Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej Elkop Energy z siedzibą w Płocku wynosi 1.500.000zł słownie : jeden milion pięćset tysiecy złotych i dzieli się na 3000 akcji o wartości nominalnej 500,00zł słownie: ( pięćset złotych) każda.
Emitent w kapitale zakładowym Spółki Elkop Energy S.A objął 1300 akcji o wartości nominalnej 500,00zł za kwotę łączną 650.000 złotych , stanowiących 43,33% w kapitale zakładowym i tyle samo % głosów na WZA.
Prezesem Zarządu Spółki Elkop Energy S.A z siedzibą w Płocku ,został pan Jacek Koralewski będący jednocześnie Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie oraz Członkiem Rady Nadzorczej pozostałych współzałożycieli.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków tj. Anna Kajkowska , Małgorzata Patrowicz, Sylwia Szwed , Jolanta Koralewska , Damian Patrowicz.
Obszarem działalności Spółki Elkop Energy S.A sektor energii odnawialnej pozyskiwanej ze źródeł naturalnych –biomasa, energia wody i energia wiatru. Zawiązanie Spółki przez doświadczone podmioty w realizacji projektów energetycznych pozwoli na uzyskanie szerokich kontaktów energetycznych oraz uwiarygodni w sposób znaczący spółkę przed potencjalnymi inwestorami.
Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzującego się dużym potencjałem rozwojowym oraz prowadzenie działalności w branży energii odnawialnych uczyni Elkop Energy S.A podmiotem działającym w oparciu o innowacyjne technologie a wyodrębnienie części projektów do nowo zawiązanej spółki umożliwi łatwiejsze pozyskanie kapitału na realizację tych przedsięwzięć.
W najbliższym czasie Zarząd Elkop Energy S.A podejmie starania zmierzające w kierunku debiutu Spółki na rynku New Connect.