Zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku
8 maja 2014
 07:26,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.05.2014 r. wraz ze spółkami: FON S.A. w Płocku, Atlantis S.A. w Płocku oraz Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako założycielami, zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku wynosi 255.665.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na który składają się 51.133 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy.

Emitent w kapitale zakładowym spółki IFEA Sp. z o.o. objął 3132 (trzy tysiące sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 15.660.000,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce IFEA Sp. z o.o. udziały stanowią 6,12 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 3132 głosów na Zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o. co stanowi 6,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Wkładem na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów są 3132 (trzy tysiące sto trzydzieści dwie) akcje spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, posiadane przez Emitenta o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.660.000,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Akcje spółki DAMF Invest S.A. wniesione do spółki IFEA Sp. z o.o. reprezentowały 5,58 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniały do oddania 3132 (trzy tysiące sto trzydzieści dwa) głosy na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Invest S.A. co stanowiło 5,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Invest S.A.

Prezesem Zarządu Spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, została Pani Małgorzata Patrowicz, będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 06.05.2014 r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu w postaci akcji DAMF Invest S.A.

Obszarem działalności IFEA Sp. z o.o. będzie finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.