Zawiadomienie w trybie art. 69 o zmianach stanu posiadania akcji Emitenta
29 czerwca 2023
 20:53,

Raport bieżący nr 5/2023

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.06.2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm._, w którym akcjonariusze informują o zmianach stanu posiadania akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI