Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
31 marca 2017
 17:58,

Raport bieżący nr 25/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 31.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o., w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o zmianach stanu posiadania akcji Emitenta oraz w efekcie tych transakcji zejściu Zawiadamiającej poniżej progu 5% posiadania akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu