Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
22 marca 2017
 18:50,

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie tj. na dzień 22.03.2017 r. bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu