Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
3 marca 2017
 22:00,

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.03.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o zejściu z progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELKOP S.A. w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176582 _dalej: Spółka_.

Zawiadamiająca informuje, iż na podstawie transakcji zbycia i nabycia akcji na Rynku Głównym zawartych w dniu 27.02.2017 roku zmniejszyła zaangażowanie o 1.848.472 akcji spółki ELKOP S.A. co stanowiło 3,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 1.848.472 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 3,08 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej tj. na dzień 27.02.2017 roku, posiadała 1.867.276 akcji Spółki co stanowiło 3,11 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 1.867.276 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 3,11 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, przed zdarzeniami opisanymi powyżej tj. na dzień 26.02.2017 roku posiadała 3.715.748 akcji Spółki co stanowi 6,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 3.715.748 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 6,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami o którymi mowa powyżej.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu