Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
13 kwietnia 2017
 18:38,

Raport bieżący nr 37/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiający informuje o pośrednich zmianach stanu posiadania akcji Emitenta. Zawiadamiający informuje, że na dzień 13.04.2017 r. pośrednio przez swój podmiot zależny posiada 38.500.000 akcji Spółki, co stanowi 39,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 38.500.000 głosów, stanowiących 39,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu