Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
25 września 2020
 20:23,

Raport bieżący nr 43/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539
z późn. zm._ złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia.

Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ
z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 42,98 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu