Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
17 lutego 2017
 19:27,

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.02.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELKOP S.A. w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176582 _dalej: Spółka_.

Zawiadamiająca informuje, iż na podstawie transakcji zbycia i nabycia akcji na Rynku Głównym zawartych w dniu 10.02.2017 roku zwiększyła zaangażowanie o 137.915 akcji Spółki ELKOP S.A. co stanowiło 1,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 137.915 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,15 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej tj. na dzień 10.02.2017 roku posiadała 737.144 _po splicie 3.685.720_ akcji Spółki co stanowiło 6,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 737.144 _po splicie 3.685.720_ głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 6,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, przed zdarzeniami opisanymi powyżej tj. na dzień 09.02.2017 posiadała 599.229 _po splicie 2.996.145_ akcji Spółki co stanowi 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 599.229 _po splicie 2.996.145_ głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami o którymi mowa powyżej.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu