Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
7 października 2020
 20:26,

Raport bieżący nr 48/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje o bezpośrednim przekroczeniu progu 44,22 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu