Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
25 września 2020
 20:18,

Raport bieżący nr 42/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje
o bezpośrednim przekroczeniu progu 42,98 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu