Zawiadomienie w trybie art. 69 o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta
18 czerwca 2018
 20:08,

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 18.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._, w którym zawiadamiająca informuje
o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu posiadania 33% ogólnej liczby akcji oraz głosów
w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu