Zawiadomienie akcjonariusza.
3 lipca 2008
 22:00,

RB 60/2008

ELKOP S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż Pan Mirosław Kuś w wyniku przydziału akcji serii C w dniu 23 czerwca 2008 roku posiada 183 946 620 praw do akcji spółki Elkop S.A., co stanowić będzie 10,41% w jej kapitale zakładowym jaki powstanie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii C i D. Z akcji tych będzie przysługiwało 10,41% głosów na walnym zrgomadzeniu akcjonariuszy ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie. Pan Mirosław Kuć w okresie 12 miesięcy rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowienia.