Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up)
31 stycznia 2013
 07:48,

RB 5/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.01.2013 r. do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 10.10.2012.r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Poniżej treść otrzymanego zobowiązania:

Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie:

Ҥ 2
1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013 r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ELKOP S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności.
2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza
3.Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza.
4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do “Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. ”

Pozostałe zapisy zawarte w “ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ELKOP S.A.” z dnia 10.10.2012 roku nie ulegają zmianie.