Zawiadomienie Akcjonariusza
13 sierpnia 2014
 18:51,

Raport bieżący nr 45/2014

Zarząd Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o utracie statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A a tym samym o pośrednim zbyciu 11.398.331 akcji ELKOP S.A.

Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu 13.08.2014 r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000392143) w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio zbyła posiadane przez DAMF Invest S.A. bezpośrednio i pośrednio akcje następujących spółki ELKOP S.A. w Chorzowie (KRS 0000176582) w ilości 11.398.331, która to ilość stanowi 75,27 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji, o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji w spółki.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji spółki
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę, w której pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.